B2 & D2 BELGESİ

 

B2 Yetki Belgesi ; 

a - Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, 
b - Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, 
c - 1618 sayılı Seyahat Acentalari ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentaliği Belgesine sahip olanlara,otomobil ile uluslatarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

 


B2 Yetki Belgesi Başvurusu :

• Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak) 


• Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri 

 

• Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri) 

 

• Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) 


• B2 yetki belgesi almak için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüse sahip olmaları şarttır. 

 

• Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası: 

 

• Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası: 

 

• Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir. 

 

• Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .

 

 

D2 Yetki Belgesi ; 

 

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, 

b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, 

c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlaraverilir.

 

D2 Yetki Belgesi Başvurusu :
 

• Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar) 

• Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği. 

• (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak 

• Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı) 

• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri 

• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) 

• Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi. 

• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi 

• Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.) 

• Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı. 

• Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması 
zorunludur) 

• Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları 

BELGELER